مشخصات:

عرض: 38 سانتی متر
طول: 70 سانتی متر
ارتفاع دیواره: 70 سانتی متر