مشخصات:

بزرگ:
وزن : 7 کیلوگرم
ابعاد: 79 * 35 * 90 سانتی متر
متوسط:
وزن : 5.2 کیلوگرم
ابعاد: 67 * 35 * 75 سانتی متر
کوچک:
وزن : 3.7 کیلوگرم
ابعاد: 60 * 30 * 65 سانتی متر